مستــــنادر

گروه مستند شهید نادر مهدوی . دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مستــــنادر

گروه مستند شهید نادر مهدوی . دانشگاه صنعتی مالک اشتر

این وبلاگ توسط جمعی از دانشجویان دغدغه مند رسانه ای دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان راه اندازی شده است،
و به هیچ وجه به عنوان تریبون رسمی این دانشگاه شناخته نمی شود.